top of page
Vedtatt på Årsmøte: 30.11.2022

 

Foreningens navn er Struktura Linjeforening.

 

§ 1. Formål

Linjeforeningen for studenter ved by- og regionplanlegging (Struktura) har som formål å ivareta interessene til studenter ved studieretningen by- og regionplanlegging ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet. Struktura skal også styrke tverrfaglig samarbeid mellom studieretningene og andre linjeforeninger.

 

Formålet skal oppnås gjennom å arrangere faglige og sosiale aktiviteter for medlemmene og holde forbindelse med:

a) Institutt for by- og regionplanlegging

b) Institusjoner i inn- og utland som gir utdannelse som tilsvarer studieretningen By- og regionplanlegging

c) Andre faglige organisasjoner

d) Mulige fremtidige arbeidsgivere for medlemmene

e) Andre lag/ foreninger/ organisasjoner som styret finner ønskelig

§ 2. Organisasjonsform

Foreningen er en frittstående juridisk person med medlemmer. Verken medlemmer eller andre har krav på foreningens formue eller eiendeler, eller er ansvarlige for gjeld eller andre forpliktelser.

§ 3. Medlemmer

Linjeforeningen for studenter ved by- og regionplanlegging kan ta opp:

a) Studenter, hospitanter, stipendiater, forelesere og professorer ved studieretning By- og regionplanlegging.

b) Studenter fra andre studieretninger ved NMBU har mulighet til å tas opp gjennom søknad.

Søknaden behandles av Linjeforeningen for studenter ved by- og regionplanlegging sitt styre. Medlemskap er gyldig fra det tidspunktet medlemskontingenten er betalt.

 

§ 4. Rettigheter og plikter knyttet til medlemskapet

Alle medlemmer har rett til å delta på årsmøte, har stemmerett og er valgbare til tillitsverv i foreningen.

Medlemmer som skylder kontingent for gjeldende studieår, har ikke stemmerett eller andre rettigheter og rabatter, og styret kan stryke dem som medlem av foreningen. Medlemmene plikter å forholde seg til vedtak som er fattet av årsmøtet.

 

§ 5. Kontingent

Medlemskontingent fastsettes av årsmøtet, men kan endres ved kvalifisert flertall (2/3) i styret. Dersom endringer skjer skal medlemmene opplyses. Kontingenten gjelder for ett studieår, og alle medlemskap utgår 1. august. Struktura er pliktet til å melde ifra til sine medlemmer når medlemskapet utgår, og hvordan de kan fornye medlemskapet.

Innmelding i Struktura linjeforening er åpent hele studieåret, men medlemskapet gjelder kun inneværende studieår. Alle medlemmer skrives i register av økonomiansvarlig. Per 24.11.21 er kontingent kr 150,- per studieår (to semester).

 

§ 6. Årsmøtet

Årsmøtet, som holdes hvert år, er foreningens høyeste myndighet. Årsmøtet er vedtaksført med det antall stemmeberettigede medlemmer som møter, og alle medlemmer har én stemme. Møteleder velges av årsmøtet. Alle avstemninger under årsmøtet gjøres ved håndsopprekning dersom ingen krever skriftlig valg. Alle vedtak er gyldig ved over 50% flertall, med unntak av vedtektsendringer, som krever 2/3 flertall. 

Innkalling til årsmøtet gjøres skriftlig minst to uker før møtet skal avholdes. Ved innkallingen vedlegges årsregnskap, årsmelding, forslag til budsjett og eventuelle forslag til vedtektsendringer. Forslag som ønskes fremmet på årsmøtet skal være styret i hende senest en uke før møtet avholdes. Årsmøtet er beslutningsdyktig med det antall medlemmer som er tilstede.

Ekstraordinært årsmøte blir avholdt når styret bestemmer det, eller minst 1/3 av medlemmene krever det. Ekstraordinært årsmøte er ellers likt et årsmøte.

§ 7. Årsmøtets oppgaver

1) Godkjenning av innkalling og dagsorden

2) Godkjenning av møteledelse, referent og tellekorps

3) Årsrapport

4) Årsregnskap

5) Vedta budsjett og medlemskontigent

6) Innkomne saker i henhold til gjeldende frister

7) Årsplan

8) Valg av styremedlemm er

9) Eventuelt

§ 8. Organisasjonen

Linjeforeningen for studenter ved by- og regionplanlegging består av et styre, medlemmer og egne klasserepresentanter blant disse. De enkelte klassene er selv ansvarlig for å velge en klasserepresentant som vil motta informasjon fra styret når dette er nødvendig. Klasserepresentantene kan innkalles til styremøter dersom styret finner dette nødvendig. Disse får en stemme på lik linje med styremedlemmene ved avgjørelser når de er innkalt til et møte.

§ 9. Styret

Styret består av åtte medlemmer og er foreningens høyeste myndighet mellom årsmøtene. Styret skal sørge for at foreningens arbeid blir utført gjennom året. Det skal avholdes styremøter regelmessig, fortrinnsvis en gang i måneden. Styret er beslutningsdyktig når minimum 50% av medlemmene er tilstede. Ved stemmelikhet har leder mulighet til å avlegge dobbeltstemme. Det er styrets medlemmer i fellesskap som innehar signaturrett. 

Styret består av:

a) Leder

b) Sekretær

c) Økonomiansvarlig

d) Fagansvarlig

e) Arrangementansvarlig

f) Markedsføringsansvarlig

g) Sosialansvalig

h) Styremedlem

 

Styret har kompetanse til å midlertidig legge til nye verv ved behov.

§ 10. Valg

Vervene til styret velges inn ved det tidspunktet som er nærmeste nåværende medlem av styret sin avgang fra vervet, og trer i kraft henholdsvis 1. januar ved innvalg av nytt styremedlem på årsmøte og 1. juli ved innvalg under ekstraordinært styrevalg.

Styremedlemmer sitter i ett år (to semester) fra innsettelsen.

 

Styremedlemmer i Struktura, som skal på utveksling eller praksis som gjør at de blir utilgjengelige for arbeidet med sitt verv i styret, kan erstattes i denne perioden av en vara. 

 

Kandidater som stiller til styreverv må på grunnlag av dette informere om forhold som kan være innvirkende på foregående ledd, ved kandidatur.

 

Årsmøte og ekstraordinært styrevalg har myndighet til å velge inn vara etter foregående ledd.

 

§ 11. Faglunsjer og faglige arrangementer

Bedriftspresentasjoner med lunsj eller andre faglige arrangementer skal arrangeres minst to ganger i løpet av høstparallellen og vårparallellen. Disse bør tilstrebes å legges til demokratitimen (kl. 12-14) på onsdager, fortrinnsvis på datoer som ikke kolliderer med studentrådsmøter eller instituttmøter, eller best egnet dato og tid.

Fagansvarlige har som hovedoppgave å skaffe sponsorer og arrangere faglunsjer.

Markedsføringsansvarlig sørger for at plakater, eventer på sosiale medier og informasjon kommer ut senest en uke før lunsjen.

 

§ 12. Sosiale arrangement

Arrangementsansvarlig har som hovedoppgave å planlegge og sørge for gjennomføring av sosiale arrangement, herunder dåp, julebord, grillfester, kaffe med professor og lignende, samt innhenting av informasjon og planlegging av studietur.

§ 13. Vedtektsendringer

Vedtektsendringer kan kun foretas på årsmøtet, etter først å ha vært oppført på sakslista før møtet. Forslag til endringer skal legges ved sakspapirene. Medlemmer som vil fremme forslag om vedtektsendringer må oversende forslaget til styret senest en uke før årsmøte. Vedtak av endringer krever minst 2/3 flertall stemmer fra de fremmøtte.

§ 14. Oppløsning

Oppløsning av foreningen kan bare behandles på årsmøte, og krever 2/3 flertall. Foreningens formue skal etter oppløsning og gjeldsavleggelse tilfalle det formål foreningen arbeider for å fremme, ved at nettoformuen blir gitt til en ideell organisasjon som årsmøte bestemmer.

Ingen medlemmer har krav på foreningens midler eller andel av disse.

bottom of page